ANBI status

De Stichting Rotary Community Service Wageningen is een Algemeen Nut Beogende Instelling (ANBI) en wordt gefinancierd vanuit giften. 

ANBI’s kunnen gebruikmaken van bepaalde belastingvoordelen bij erven, schenken en giften. De Stichting heeft geen winstoogmerk. Een onafhankelijk bestuur beslist over de aanwending van de financiële middelen.

Overweegt u Rotaryclub Wageningen te steunen in haar activiteiten, dan vindt u meer informatie op de pagina ‘Steun onze projecten‘. 

De verplichte informatie voor ANBI

Naam
Stichting Community Service Rotary Club Wageningen

RSIN / fiscaal nummer
8161.29.307

E-mailadres
info@rotarywageningen.nl

Doelstelling

 1. De stichting heeft ten doel het verlenen van financiële steun, casu quo het doen van giften aan: a. personen, die, naar het oordeel van het bestuur, hulp behoeven vanwege ziekte, gebrek van enigerlei aard, of maatschappelijke kwetsbaarheid, ter voorziening in levensonderhoud, verzorging en vorming, huisvesting en andere sociale behoeften; b. instellingen, die hulp verlenen aan personen als onder a bedoeld; c. andere doeleinden met een algemeen maatschappelijk nut, en voorts al hetgeen met een en ander rechtstreeks of zijdelings verband houdt of daartoe bevorderlijk kan zijn, alles in de ruimste zin des woords.
 2. De stichting kan geen uitkeringen doen aan leden van de Rotaryclub Wageningen, noch aan hun bloed- en/of aanverwanten tot en met de derde graad.
 3. De stichting tracht haar doel onder meer te verwezenlijken door het organiseren van fundraising en andere activiteiten.
 4. De stichting beoogt niet het maken van winst.

Hoofdlijnen van het actuele beleidsplan

 1. a. Ondersteuning van Foodbank Bandung, te Bandung Indonesië.
  b. Ondersteuning van het jaarlijkse Vrijwilligersdiner. Dit evenement heeft tot doel om jaarlijks vrijwilligers in de gemeente Wageningen een geheel verzorgde avond in de vorm van een diner met muzikale omlijsting aan te bieden.
  c. Ondersteuning van het vaccinatieprogramma in het kader van preventie corona.
  d. Ondersteuning van het projecten behorend bij het milieu thema van Rotary International gericht op het verminderen van het gebruik van plastics.
 2. Samenstelling bestuur:
  a. Voorzitter: Geert van Rumund
  b. Inkomend voorzitter: net
  c. Secretaris: Pieternel Geurts
  d. Voorzitter Commissie/ Penningmeester: Peter de Jong
 3. Verslag van de uitgeoefende activiteiten 2021/2022:
  a. Ondersteuning van Foodbank Bandung, te Bandung Indonesië.
  b. Ondersteuning van het Vrijwilligersdiner 2023 t.b.v. gastgezinnen voor de opvang Oekraïense vluchtelingen en vrijwilligers betrokken bij de opvang van Oekraïense vluchtelingen in de gemeente Wageningen.
  c. Ondersteuning van het vaccinatieprogramma Unicef Wageningen
  d. Ondersteuning van het Project Retourbakken 2023 t.b.v. de food caterings MKB ondernemingen in de gemeente Wageningen.
 4. Toelichting op Staat van baten en lasten: De stichting werft niet actief fondsen van derden en volstaat met een verkorte staat van baten en lasten en een overzicht van de voorgenomen bestedingen. Het club jaar loopt van 1 juli tot 30 juni.
  a. De reguliere bijdrage van de clubleden bedraagt $ 100 per jaar en wordt als club op vrijwillige basis afgedragen aan The Rotary Foundation.
  b. Daarnaast bestaan de inkomsten uit fundraising activiteiten verricht door de leden voor de afzonderlijke projecten.
  c. Community Service ontvangt ook nog giften van individuele leden ter ondersteuning van de verschillende projecten van de club en Rotary Internationaal.

Beloningsbeleid
De bestuurders werken onbezoldigd.

Verslag van de uitgeoefende activiteit(en)

Balans en staat van baten en lasten met toelichting
Verslag 2021-2022