ANBI status

De Stichting Rotary Community Service Wageningen is een Algemeen Nut Beogende Instelling (ANBI) en wordt gefinancierd vanuit giften. 

ANBI’s kunnen gebruikmaken van bepaalde belastingvoordelen bij erven, schenken en giften. De Stichting heeft geen winstoogmerk. Een onafhankelijk bestuur beslist over de aanwending van de financiële middelen.

Overweegt u Rotaryclub Wageningen te steunen in haar activiteiten, dan vindt u meer informatie op de pagina ‘Steun onze projecten‘. 

De verplichte informatie voor ANBI

Naam
Stichting Community Service Rotary Club Wageningen

RSIN / fiscaal nummer
8161.29.307

E-mailadres
info@rotarywageningen.nl

Doelstelling
1. De stichting heeft ten doel het verlenen van financiële steun, casu quo het doen van giften aan: a. personen, die, naar het oordeel van het bestuur, hulp behoeven vanwege ziekte, gebrek van enigerlei aard, of maatschappelijke kwetsbaarheid, ter voorziening in levensonderhoud, verzorging en vorming, huisvesting en andere sociale behoeften; b. instellingen, die hulp verlenen aan personen als onder a bedoeld; c. andere doeleinden met een algemeen maatschappelijk nut, en voorts al hetgeen met een en ander rechtstreeks of zijdelings verband houdt of daartoe bevorderlijk kan zijn, alles in de ruimste zin des woords. 2. De stichting kan geen uitkeringen doen aan leden van de Rotaryclub Wageningen, noch aan hun bloed- en/of aanverwanten tot en met de derde graad. 3. De stichting tracht haar doel onder meer te verwezenlijken door het organiseren van fundraising en andere activiteiten. 4. De stichting beoogt niet het maken van winst.

Hoofdlijnen van het actuele beleidsplan

Bestuurssamenstelling en de namen van de bestuurders 21-22
Voorzitter: Hans de Nijs
Inkomend voorzitter: Hans Lugard
Voorzitter Community Commissie: John Pardon
Penningmeester: John Pardon
Secretaris: Pieternel Geurts

Beloningsbeleid
De bestuurders werken onbezoldigd.

Verslag van de uitgeoefende activiteit(en)

Balans en staat van baten en lasten met toelichting
Verslag 2019-2020